خوزستان خبر
کد خبر: 2377       سه شنبه 26 شهريور 1398 در 08:02
| ف | | |

4 هزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین

 4 هزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین

بیش از چهارهزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین حسینی در خوزستان بکار گرفته خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی خوزستان خبر ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: برای جابجایی زائران اربعین حسینی بیش از چهار هزار دستگاه اتوبوس در ۲ مرز شلمچه و چذابه و نیز شهرستان اندیمشک (به عنوان پشتیبان استان ایلام)، بکار گرفته خواهند شد.
غلامعباس بهرامی نیا اظهارداشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻی زاﺋﺮﯾﻦ در دوره اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮز ﻣﻬﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮز ﺧﺴﺮوی، اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه حل پیشگیری از بحران های احتمالی در تردد به تصویب ستاد مرکزی اربعین حسینی رسید و شهرهای همدان، کرمانشاه و اندیمشک به عنوان هاب یا پس کرانه ایلام معرفی شدند.
وی افزود: برای تأمین ناوگان مورد نیاز ﺧﺮوج زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی های صورت گرفته برای اندیمشک استفاده از ظرفیت و استان های ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺰد، ﻣﺮﮐﺰی، ﻟﺮﺳﺘﺎن، برای مرز شلمچه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎرمحال و ﺑﺨﺘﯿﺎری، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﻬﺮان و برای مرز چذابه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد، ﺳﻤﻨﺎن و ﺗﻬﺮان انتخاب شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان اظهار کرد: پیش بینی می شود چهار هزار و ۴۸۹دستگاه اتوبوس VIP و ویژه با صندلی های ۲۵ تا ۴۴ نفره برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی از ۲۴ تا ۲۹ مهرماه در شلمچه، چذابه و اندیمشک مستقر شوند.
بهرامی نیا ادامه داد: طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین حسینی، برای اندیمشک، استان مرکزی ۲۳۵ اتوبوس، استان یزد ۱۸ اتوبوس و استان اصفهان ۷۸۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.
وی افزود: طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، برای مرز چذابه، استان یزد ۳۸ اتوبوس، استان چهارمحال و بختیاری ۱۷۰ اتوبوس، استان خراسان جنوبی ۳۲ اتوبوس، استان خوزستان ۱۲۰ اتوبوس و استان اصفهان ۶۴۵ اتوبوس را تأمین می کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان تصریح کرد: در همین راستا برای مرز شلمچه استان بوشهر ۳۲۵ اتوبوس، استان خوزستان ۱۷۰ اتوبوس، استان سیستان و بلوچستان ۶۶ اتوبوس، استان فارس یک هزار و ۲۲ اتوبوس، استان کرمان ۵۵۵ اتوبوس، استان ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ۸۳ اتوبوس و استان هرمزگان ۲۲۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ از ﺳﻪ ﻣﺮز ﻣﻬﺮان، ﭼﺰاﺑﻪ و ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺗﺮدد کردند ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
تمامی حقوق این سایت متعلق به خوزستان خبر میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است